Permanent Conference of Ukrainian Orthodox Bishops Beyond the Borders of Ukraine: 80th Anniversary of the Holodomor
80th Anniversary of the Holodomor

UKRAINIAN ORTHODOX CHURCH OF THE USA
CONSISTORY OFFICE OF PUBLIC RELATIONS
PRESS RELEASE

Постійна Конференція Українських Православних Єпископів поза межами України
Permanent Conference of Ukrainian Orthodox Bishops Beyond the Borders of Ukraine

80-та Річниця Голодомору - 80th Anniversary of the Holodomor

Преподобним отцям та усім вірним Українськoї  Православнoї Церкви поза межами України в Північній та Південній Америці, Європі, Австралії та Новій Зеландії з нагоди пам’яті 80-ї Річниці Геноциду-Голодомору в Україні 1932-1933 рр.

Дорогі брати і сестри,

СЛАВА ГОСПОДУ ТА СПАСИТЕЛЮ НАШОМУ ІСУСУ ХРИСТУ! СЛАВА НАВІКИ!

В черговий раз, ми наближаємося до щорічного вшанування пам’яті жетрв одного з найжахливіших, якщо не найжахливішого в історії людства, акту Геноциду. З ціллю зпланований та скоєний в 1932-1933 рр. штучний та геноцидний голод в Україні був геніальним планом Йосипа Сталіна та втілений в дію тими, хто присвятив своє життя йому, присягаючись виконати будь-який наказ, незважаючи на наслідки: 7-10 міліонів Українських чоловіків, жінок та дітей, що загинули від голоду, а також тисячі, а то й міліони українців та інших людей, що насмілилися протистояти “плану” дня – на протязі цілої Сталінської ери. Голодомор був частиною геніального плану, щоб знищити розум (інтелігенцію), душу (Церкву та її духовенство) та дух (сільське господарство та села, що уособлювали в собі національність, культуру та традиції) Української нації.

Ми згадуємо тих, хто на протязі довгого періоду часу були забуті – багато з них були родичами, сусідами, колегами по роботі та друзями численних людей, які дожили до сьогоднішнього дня. Не зважаючи на факт, що уряд тогочасного Радянського Союзу та дехто з інших націй світу навмисно старалися – в деяких випадках і до сьогодні стараються – викорінити пам’ять цієї жахливої трагедії з історичних архівів – але ми ще раз обіцяємо, що ми  НІКОЛИ не забудемо. Ми ніколи НЕ дозволимо, щоб їхнє мучеництво пропало безслідно. Ми БУДЕМО продовжувати нагадувати світовим лідерам те, що вони не мають необмеженої та незаперечної влади нищити людські життя. Ми БУДЕМО нагадувати людству про святість життя та Богом-дані права кожної людини. Згадаймо слова Едмунда Бурка: “Ті, що не знають (або ігнорують – Ґеорґі Сантаяна) історію є приреченими повторювати її.”

Наші спочилі брати і сестри НЕ загинули даремно. Про них сьогодні згадують по цілій Україні, не зважаючи на спроби деяких політичних осіб запобігти цьому. Хоча придушена, але все ж таки збереглась, під кровоточивою поверхнею совісті, в Українського народу пам’ять про жертв та Голодомор. Україна, не зважаючи на 74 роки безбожного режиму, зберегла свою ідентичність, яка пізніше привела до незалежності цілої нації – незалежності здобутої без пролиття крові. Страхіття Голодомору та інші жахливі умови життя на протязі усього 20-го століття глибоко закарбувалися у свідомості нації. Само-ідентичність, що є основою для нації, розбудовує Україну сьогодні та завтра роблячи її однією з нальбільш важливих, продуктивних та свободо-люблячих націй світу.

Ми сьогодні з молитвою звертаємося до Бога – до Помічника знедолених, Надію безнадійних, Спасителя для тих, хто на морі в бурі, Пристановище подорожуючих, та Цілителя хворих. Ми стоїмо перед Ним у покорі та благаємо Його зіслати Свої вічні благословення на нас, і щоб Він подав вічний спокій тим, кого ми сьогодні згадуємо там, де сяє Світло Лиця Його. Нехай їхні душі перебувають у вічному спокої і їхня пам’ять буде вічною у Царстві Божому.

Як Ваші духовні отці, ми закликаємо Вас до особистої молитви та дії, які допоможуть нам пам’ятати про наших померлих братів і сестер. Для того, щоб відчути і усвідомити через що люди пережили, постарайтеся принаймі один день прожити без їжі. Тоді ви будемо мати кращу уяву про те, через що люди проходили протягом місяців, з кожним днем страждаючи все більше і більше, і так аж то останнього зітхання. Під час цих святкових днів, напередодні Різдва Господа нашого Ісуса Христа, у час Різдвяного Посту (Пилипівки) відкладіть певну суму грошей та зробіть різдвяний подарунок віддавши ці кошти на заснування національних пам’ятників, або до ваших місцевих притулків для бездомних, де люди не можуть мати усіх тих достатків, які ви маєте кожного дня. Якщо наша згадка про тих, хто загинув у Голодоморі не проявиться в бажанні зробити щось в їхнє ім’я, тоді воно означає те, що ми є байдужими до того, що сталося.

Як завжди, ми молимось за Вас, ми молимось за нашу Українську націю, яка ще і досі іде важкою стежиною до правдивої демократії. Ми просимо ваших молитов за нас також. Нехай Благодать Господа Нашого Ісуса Христа, Любов Бога Отця та Причастя Святого Духа буде з усіма Вами.

+ЮРІЙ, Митрополит
Української Православної Церкви Канади

+АНТОНІЙ, Митрополит
Української Православної Церкви США
Місцеблюститель Української Православної Церкви в Діаспорі

+Іоан, Архиєпископ
Української Православної Церкви в Діаспорі

+ЄРЕМІЯ, Архиєпископ
Української Православної Єпархії Бразилії та Південної Америки

+ІЛАРІОН, Єпископ
Української Православної Церкви Канади

+АНДРІЙ, Єпископ
Української Православної Церкви Канади

+ДАНИЇЛ, Єпископ
Української Православної Церкви США

PERMANENT CONFERENCE OF UKRAINIAN ORTHODOX BISHOPS BEYOND THE BORDERS OF UKRAINE

80th ANNIVERSARY OF THE HOLODOMOR

To the beloved clergy and faithful of the Ukrainian Orthodox Churches beyond the borders of Ukraine in North and South America, Europe, Australia and New Zealand on the occasion of the 80th anniversary of the genocidal famine in Ukraine 1932-33.

Dearly beloved brothers and sisters,

GLORY TO OUR LORD AND SAVIOR JESUS CHRIST!  GLORY FOREVER!

Once again we have come to the annual commemoration of the victims of one of, if not the worst, acts of genocide ever committed against mankind – the purposefully created and perpetrated 1932-33 artificial and genocidal famine in Ukraine, masterminded by Josef Stalin himself and managed by those who devoted their lives to him and carried out every command – regardless of what the consequences were for not only the seven to ten million Ukrainian men, women and children who succumbed to the famine, but also for the countless thousands or even more millions of Ukrainians and others who dared to challenge the “plan” of the day – all throughout the Stalin era.  The famine was a part of the master plan to destroy the mind (intelligentsia), the soul (the church and her clergy) and the spirit (farmers and villagers, who embodied the national culture and ancient traditions) of the Ukrainian nation.

We call to mind those who were too long forgotten – many of them relatives, neighbors, co-workers and friends of a significant number of people still alive today.  In spite of the fact that the government of the former Soviet Union and those of other nations in the world deliberately attempted – and in some cases still do today – to eradicate the memory of this horrific disaster from historical annals – we again make the promise that we will NEVER forget.  We will NOT allow their martyrdom to go without meaning.  We WILL remind the world’s political leaders that they no longer have unlimited and unquestioned power to destroy life.  We WILL remind mankind of the sanctity of life and the God-given rights of every individual human being.  We call to mind the words of Edmund Burke:  “Those who don’t know (or ignore – George Santayana) history are destined (condemned) to repeat it.”

Our deceased brothers and sisters did NOT perish in vain.  Today they are commemorated also throughout Ukraine, regardless of the attempts of some powerful political figures to prevent it.  Although stifled, the memory of those victims and the memory of the famine itself festered beneath the surface consciousness of the people of Ukraine and maintained, regardless of all efforts of the 74 years of a godless regime, maintained a self-identity, which led to the independence of the nation – an independence achieved without the shedding of blood.  The endurance of the horror of the famine – and other almost incredible conditions of life through most of the 20th century preserved – albeit deeply within the conscience and social fabric of the nation – that self-identity, which serves as the foundation for nation building in Ukraine today and tomorrow into what will certainly be one of the most important, productive and freedom loving nations of the world.

We pray to God this day – to the Helper of the helpless, the Hope of the hopeless, the Savior of the storm-tossed, the Haven of the voyager, the Healer of the sick.  We stand before Him in humility and beseech His eternal blessings upon us and that He will grant eternal rest where the Light of His Countenance shines upon those we remember.  May their souls rest in eternal happiness and their memory be eternal in God’s Heavenly Kingdom.

As your spiritual fathers, we call you all to personal prayer and actions, which will serve to remember our brothers and sisters.  Fast for an entire day to reach – in a minimal way – a better comprehension of what they endured for months, each day suffering more until the end finally came.  During these holy days prior to the great feast of the Nativity of our Lord – Philip’s Fast – set aside a sum of your riches daily – and make a Nativity gift to the establishment of national memorials – or – to your local food bank to aid those in your own communities who know none of the riches you enjoy on a daily basis.  If our memory of those who perished in the famine does not result in a willingness to act some way in their name, it will mean little to us.

As always, we pray for you, we pray for our Ukrainian Nation, which still endures an extremely difficult path to true democracy and we ask for your prayers for us.  May the Grace of our Lord and Savior Jesus Christ, the Love of God the Father and the Fellowship of the Holy Spirit be with you all.

+ YURIJ
Metropolitan Ukrainian Orthodox Church of Canada

+ ANTONY
Metropolitan Ukrainian Orthodox Church of the USA and Locum Tenens Ukrainian Orthodox Church in Diaspora

+ IOAN
Archbishop Ukrainian Orthodox Church in Diaspora

+ JEREMIAH
Ukrainian Orthodox Eparchy of Brazil and South America

+ ANDRIY
Ukrainian Orthodox Church of Canada

+ ILARION
Ukrainian Orthodox Church of Canada

+ DANIEL
Ukrainian Orthodox Church of the USA

Share This:< PreviousNext >
You might also like:

Strategic Plan

image
image
Prayer Books
Prayer Books
Calendar 2024
Calendar 2024
Prayer Book
Prayer Book

  

Recent Galleries
Metropolia
Directories
Institutions
Organizations

Mailing Address
Ukrainian Orthodox Church of the USA
P.O. Box 495
South Bound Brook, NJ 08880

Offices:
Ukrainian Orthodox Church of the USA
Metropolia Center
135 Davidson Avenue
Somerset, NJ 08873