Council of Bishops of the UOC of the USA Greets the Newly-Elected Metropolitan of the Orthodox Church of Ukraine
Council of Bishops of the UOC of the USA Greets the Newly-Elected Metropolitan of the Orthodox Church of Ukraine

17 December 2018

Holy Great-Martyr Barbara

 

His Beatitude Epiphaniy

Metropolitan of Kyiv and All Ukraine

Orthodox Church of Ukraine

 

Your Beatitude: CHRIST IS AMONG US!

 

The day of December 15, 2018 in the life of the Holy Orthodox Church of Ukraine will always be treasured in history as the day when the faithful of the Church, with the blessing of His All-Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew I and the Holy Synod of the Patriarchate of Constantinople, were blessed with the establishment of a Pomisna-Local Ukrainian Orthodox Church and the election of the Primate-Metropolitan of Kyiv and All Ukraine in the person of Your Beatitude. We look forward to your service to the Gospel and Body of Christ in God-loving Ukraine, which will be guided by the Holy Spirit and lead to the final ecclesiastic unity in the Holy Orthodox Church of Ukraine.

 

“This is a day the Lord has made!”  It is the day that the hierarchs, clergy and faithful of our Ukrainian Orthodox Church of the USA have prayed and worked for throughout our 100 year history. Metropolitan John (Theodorovych), our first primate and the only hierarch who survived martyrdom of all the other hierarchs of the first formation of Ukrainian autocephaly (1921) served our Holy Church and the cause of Autocephaly for 50 years.  Our second Primate-Metropolitan Mstyslav, from the second formation of autocephaly (1942) served our Holy Church for 43 years.  He later became the first Patriarch of Ukraine in the third formation of autocephaly (1990) and never wavered in the struggle for an independent Pomisna Church of Ukraine.  Our third Primate-Metropolitan Constantine strove continually throughout his 40 years of service – 20 as Metropolitan – to our Holy Church for the recognition of Autocephaly for Ukraine.  We, as the present hierarchs of the UOC of the USA have worked diligently over the past 24 years ensuring that the question of Autocephaly for the Ukrainian Orthodox Church of Ukraine would never fade away. Our clergy and faithful have never weakened in their faith that this day would come.  “We rejoice and are glad” (Ps. 117:24) in this day and thank God for your election your Beatitude, to the Primacy of the fully autocephalous Ukrainian Orthodox Church.  Glory to God for all things!

 

We all must realize, however, that this is a time in the history of Ukraine and the world that requires gentle healing, firm leadership and great love. Our prayer for you, Your Beatitude, is that you will continue to be graced by God with the gentle healing faith exhibited by the saints of all Rus-Ukraine, that you will be given the strength to exercise firm leadership in the example of the Holy Fathers of the Church and that you will be enabled to unconditionally open yourself in service to the bishops, priests and faithful who are entrusted to your paternal spiritual care.  Our Lord will certainly assist you in carrying this heavy burden-responsibility and the powerful prayers of your spiritual children will sustain you always.

 

In behalf of the clergy and faithful of the Ukrainian Orthodox Church of the USA, we express to you our most sincere greetings as you begin this certainly difficult, but spiritually and fundamentally important, mission in the life of the Church.   We enthusiastically look forward to our common work with you in brotherly love, peace, and harmony as we seek to fulfill God’s Holy Will for all Ukrainian Orthodox Christians.

 

Dear Brother in Christ and co-celebrant in Christ’s Vineyard, we pray in the depth of our hearts and souls that the joyful Light of the Bethlehem Star will always lead you to Christ our Lord in all your blessed service in His Name seeking the salvation of souls.  We know that alone, human desire is insufficient to fulfill this service to which you have been called.  As we have seen throughout the history of mankind, we cannot rely upon the wisdom of mankind as our source of strength.  May your real strength come from the Wisdom of God in the Holy Trinity, for He is Good, Compassionate, Merciful, Just and loves us beyond our ability to fully comprehend.

With prayers in Christ our Lord,

+Antony, Metropolitan
+Daniel, Archbishop

 

17 грудня 2018 року Божого

Великомучениці Варвари

 

Блаженнішому Епіфанію

Митрополиту Київському та Всієї України

Православної Церкви України

 

Ваше Блаженство: ХРИСТОС ПОСЕРЕД НАС!

День 15 грудня 2018 року в житті Святої Православної Церкви України завжди буде заповітний в історії, як день, коли вірні Церкви з благословення Його Всесвятості Вселенського Патріарха Варфоломія I та Священного Синоду Константинопольського Патріархату стали свідками утворення Помісної Української Православної Церкви та обрання Предстоятеля-Митрополита Київського і всієї України в особі Вашого Блаженства. Ми в очікуванні Вашого служіння Євангелію та Тілу Христовому у Боголюбивій Україні, яка буде керуватися Святим Духом і призведе до остаточної церковної єдності у Святій Православній Церкві України.

"Цей день, що його створив Господь!" Цей день, за котрий ієрархи, духовенство та вірні нашої Української Православної Церкви США молилися і працювали протягом нашої 100-літньої історії. Митрополит Іоанн (Теодорович), наш перший Предстоятель і єдиний ієрарх, який пережив і не був знищений, як всі інші ієрархи від першого утворення Української Автокефалії (1921 р.), служив нашій Святій Церкві і прагнув Автокефалії протягом 50 років. Наш другий Предстоятель-Митрополит Мстислав, від другого становлення автокефалії (1942 р.), служив нашій Святій Церкві протягом 43 років. Пізніше він став першим патріархом України у третьому утворенні автокефалії (1990 р.) і ніколи не зупинявся у боротьбі за незалежну Помісну Церкву України. Наш третій Предстоятель-Митрополит Константин постійно боровся за свої 40 років служіння – 20 років, як Митрополит - нашої Святої Церкви за визнання Автокефалії в Україні. Ми, нинішні ієрархи УПЦ США, старанно працювали протягом останніх 24 років, щоб питання Автокефалії для Української Православної Церкви в Україні ніколи не зникло. Наше духовенство та вірні ніколи не похитнулися у своїй вірі, що цей день настане. "Ми радіємо і тішимося" (Пс 117: 24) в цей день і дякуємо Богу за обрання Вашого Блаженства, як Предстоятеля повністю Автокефальної Української Православної Церкви. Слава Богу за все!

Ми всі повинні усвідомити, що це час в історії України та світі, який вимагає благого зцілення, твердого лідерства та великої любові. Наша молитва за Вас, Ваше Блаженство, що ви будете і надалі удостоєні Богом незмінної, цілісної віри, яка виявлялася святими всієї Руси-України, що Ви будете наділені силою і проявлятимете міцне лідерство на прикладі Святих Отців Церкви і що ви зможете беззастережно відкрити себе для служіння єпископам, священикам та вірним, які стали довірені Вам на батьківське духовне піклування. Наш Господь, безсумнівно, допомагатиме Вам виконувати цю нелегку відповідальність, а посилені молитви ваших духовних дітей будуть підтримувати вас завжди.

Від імені духовенства та вірних Української Православної Церкви США ми висловлюємо вам найщиріші вітання, у початок важливої, духовної та фундаментальної місії в житті Церкви. Ми з ентузіазмом чекаємо на нашу спільну працю з вами у братській любові, мирі та гармонії, у прагненні виконувати Божу Святу Волю для всіх Українських Православних Християн.

Дорогий брате у Христі та співслужителю у Винограднику Христовому, ми молимося в глибині наших сердець і душ, що радісне Світло Вифлеємської зірки завжди буде приводити Вас до Христа, нашого Господа, у всій Вашій благословенній службі в Його Ім'я, прагнучи спасіння душ. Ми знаємо, що єдине людське бажання є недостатнє для виконання цього служіння, на яке Вас покликано. Як ми бачимо протягом всієї історії людства, ми не можемо покладатися на мудрість людську, як на наше джерело сили. Нехай ваша справжня сила походить з Премудрості Божої у Трійці, бо Він Добрий, Щедрий, Милосердний, Справедливий і любить нас понад нашу можливість це збагнути.

з молитвами у Христі,

 

+Антоній, Митрополит

+Даниїл, Архієпископ

Share This:< PreviousNext >
You might also like:

Strategic Plan

image
image
Prayer Books
Prayer Books
Calendar 2024
Calendar 2024
Prayer Book
Prayer Book

  

Recent Galleries
Metropolia
Directories
Institutions
Organizations

Mailing Address
Ukrainian Orthodox Church of the USA
P.O. Box 495
South Bound Brook, NJ 08880

Offices:
Ukrainian Orthodox Church of the USA
Metropolia Center
135 Davidson Avenue
Somerset, NJ 08873