Council of Bishops of the UOC of the USA

Council of Bishops of the Ukrainian Orthodox Church of the USA

AID TO UKRAINIAN FLOOD VICTIMS

Dearly beloved Clergy and Faithful of our Holy Ukrainian Orthodox Church of the USA:

GLORY TO JESUS CHRIST!

As you most assuredly have heard by now, major flooding has once again occurred in Western Ukraine during the last days of July, 2008.  The damage estimates have already surpassed the two billion dollar mark and will probably increase.  According to the United States Embassy in Kyiv, 36 people have died as the result of the flooding and more than 40,000 homes have been damaged or destroyed completely.  People are suffering and in desperate need of assistance. 

We are hereby asking all our parishes, parish and Central Church organizations, along with the entire membership of our Church, to contribute to a special Ukraine Flood Victim Fund.  The monies collected will be funneled through the U. S. Embassy in Kyiv, which is working closely with Ukrainian relief organizations to assist Ukrainian citizens in peril.

Please find it in your heart to contribute to this fund by immediately sending your donations to:

Ukraine Flood Victim Fund
P. O. Box 495
South Bound Brook, NJ 08880

Needless to say, time is of essence.  The relief organizations in Ukraine have been doing an admirable job in reaching the victims of the flooding with that aid that has been provided by the U.S. Government and other governments and agencies, but as we all know, these funds are not without limits.  Other resources, such as donations from you, the faithful and clergy of our UOC of the USA, are an absolute necessity.

We hope to hear from you very soon.  Thank you and God bless you for your kindness and for reaching out to those in need.  This is our calling – from Christ Himself:  “What you do for the least of these…you do for Me.”

May the blessing of our Lord remain with all of you!

+Constantine, Metropolitan

+Antony, Archbishop

+Daniel, Bishop

***********************************************************************************

 ÄÎÏÎÌÎƲÌÎ ÆÅÐÒÂÀÌ ÏÎÂÅͲ  ÓÊÐÀ¯Í²

Âñå÷åñí³ îòö³ òà óëþáëåí³ áðàòè ³ ñåñòðè íàøî¿
Ñâÿòî¿ Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè â ÑØÀ: Ñëàâà ²ñóñó Õðèñòó!

ßê Âàì óæå íàïåâíî â³äîìî, íàäçâè÷àéíî íåáåçïå÷íà òà ðóéíóþ÷à ïîâ³íü ïîøêîäèëà ñîòí³ ãåêòàð³â çåìë³ òà íàñåëåíèõ ïóíêò³â íà çàõîä³ Óêðà¿íè ïðîòÿãîì îñòàíí³õ äí³â ëèïíÿ öüîãî ðîêó. Ñàì³ ïîøêîäæåííÿ ñïåö³àë³ñòè îö³íþþòü â ñóì³ ïîíàä 2 á³ë³îíè äîëëàð³â ÑØÀ. Çã³äíî ïîâ³äîìëåíü ïîñîëüñòâà ÑØÀ â Êèºâ³, 36 ëþäåé çàãèíóëî òà ïîíàä 40 òèñÿ÷ äîì³â ïîøêîäæåí³, à áàãàòî ³ç íèõ ïîâí³ñòþ çðóéíîâàí³. Ëþäè ïåðåáóâàþòü ó íàäçâè÷àéí³é ïîòðåá³ äîïîìîãè.

Îòîæ, îöèì ïîâ³äîìëåííÿì çâåðòàºìîñü äî óñ³õ ïàðàô³é, ïàðàô³ÿëüíèõ òà Öåðêîâíèõ îðãàí³çàö³é, à îäíî÷àñíî ³ äî âñ³õ â³ðíèõ íàøî¿ Ñâÿòî¿ Öåðêâè çðîáèòè ïîæåðòâè äî Ôîíäó Äîïîìîãè Æåðòâàì Ïîâåí³ â Óêðà¿í³. dzáðàí³ êîøòè áóäóòü ïåðåïðàâëåí³ â Óêðà¿íó ÷åðåç ïîñåðäíèöòâî ïîñîëüñòâà ÑØÀ â Óêðà¿í³, êîòðå ñï³âïðàöþº ³ç áàãàòüìà áëàãîä³éíèìè îðãàí³çàö³ÿìè â Óêðà¿í³, êîòð³ çàéìàþòüñÿ íàäàííÿì äîïîìîãè æåðòâàì ïîâåí³.

Áóäüëàñêà, ñåðäå÷íî ïðîõàºìî Âàñ íàä³ñëàòè Âàø³ ùèð³ ïîæåðòâè íà àäðåñó:

Ôîíä Äîïîìîãè Æåðòâàì Ïîâåí³ â Óêðà¿í³
Ukraine Flood Victim Fund
P. O. Box 495
South Bound Brook, NJ 08880

Çàéâèì áóäå ïîâòîðÿòè, ùî ä³ÿòè ïîòð³áí³ ìèòòºâî. Âñ³ áëàãîä³éí³ îðãàí³çàö³¿ â Óêðà¿í³, îòðèìóþ÷è áåçïîñåðäíþ äîïîìîãó â³ä ïîñîëüñòâà ÑØÀ â Óêðà¿í³ òà ³íøèõ äåðæàâíèõ óñòàíîâ Óêðà¿íè ðîáëÿòü âèíÿòêîâó ðîáîòó, íàäàþ÷è äîïîìîãó ïîòåðï³ëèì. Ïðîòå, ôîíäè ïîñò³éíî âè÷åðïóþòüñÿ, à íîâ³ ïîâ³ëüíî íàäõîäÿòü. Îòîæ, áëàãàºìî Âàñ ãëÿíóòè â Âàø³ ñåðöÿ ñïîâíåí³ ëþáîâ³ äî íàøèõ áðàò³â ³ ñåñòåð â Óêðà¿í³ òà çðîáèòè ïîæåðòâó â íàéáëèæ÷îìó ÷àñ³. Âàø³ ïîæåðòâè - º íåîáõ³äí³ñòþ!

Íà䳺ìîñü îòðèìàòè â³ñòêó â³ä Âàñ â íàéáëèæ÷îìó ÷àñ³. Äÿêóºìî Âàì çà Âàøó æåðòîâí³ñòü òà ãîòîâí³ñòü äîïîìîãòè ³íøîìó â á³ä³. Öå æ º íàøå ïîêëèêàííÿ – Õðèñòîâå çàâäàííÿ: “Âñå, ùî Âè ðîáèòå îäíîìó ³ç íàéìåíøèõ – Âè ðîáèòå Ìåí³!”

Íåõàé Ãîñïîäíº áëàãîñëîâåííÿ ïåðåáóâຠç óñ³ìà Âàìè!

+Êîíñòàíòèí, Ìèòðîïîëèò

+Àíòîí³é, Àðõèºïèñêîï

+Äàíè¿ë, ªïèñêîï

Click here for the Archpastoral Letter

Photos are courtesy of the official web site of the President of Ukraine.

Share This:< PreviousNext >
You might also like:

Strategic Plan

image
image
Prayer Books
Prayer Books
Calendar 2022
Calendar 2022
Prayer Book
Prayer Book

  

Recent Galleries
Metropolia
Directories
Institutions
Organizations

Mailing Address
Ukrainian Orthodox Church of the USA
P.O. Box 495
South Bound Brook, NJ 08880

Offices:
Ukrainian Orthodox Church of the USA
Metropolia Center
135 Davidson Avenue
Somerset, NJ 08873