Photos by Subdeacon Maksym Zhuravchyk and Valentyna Dovban