Photos by Reader Maksym Zhuravchyk, Dobrodiyka Oksana Pasakas and Valentyna Dovban