Photos by Reader Maksym Zhuravchyk and Valendyta Dovban

Text by Seminarian Andriy Akulenko