Message from Metropolitan
/ Home / Message from Metropolitan
18th Anniversary of Ukraine's Independence!

ARCHPASTORAL LETTER OF THE COUNCIL OF BISHOPS OF THE
UOC OF THE USA ON THE OCCASION OF THE 18TH ANNIVERSARY OF UKRAINE’S INDEPENDENCE

“Upon those who dwelt in the land of gloom, a light has shown.” (Isaiah 9:1)

Annually, for the past seventeen years, we in America joined with our brethren in Ukraine in joyfully commemorating and witnessing to the realization of our prayers and aspirations - Ukraine’s liberation and independence. For those who rightfully focus on the spiritual reality of that which occurred eighteen years ago, the event of August 1991, was clearly a good gift from God. It was the answer to fervent prayers uttered and noble deeds accomplished over centuries; prayers and deeds often sealed in blood, shed out of love, for the nation and her people.

For this reason Ukraine’s anniversary, be it the eighteenth, which we observe this year, or any other, should be proclaimed, both by those who are called to govern and by those who are governed, with joy and thanksgiving. May they re-consecrate and recommit themselves to the Source of all wisdom, serve Him with utmost fidelity and be responsible stewards of the nation which has been bequeathed to them as a sacred trust.

On this auspicious and joyful occasion, we remind ourselves and those who now govern and those who will govern in the future, that Ukraine was not founded as a secular state, but, by the will of Father, Son and Holy Spirit, sanctified by an apostolic presence, that of Andrew the First-called and nurtured by the deeds of countless holy men whose lives and actions reflected the seal of the gift of the Holy Spirit.

On this particular anniversary, many in Ukraine, find themselves enmeshed in the web and emotion of pre-election machinations. We are reminded of the lofty concepts of righteousness, justice and dedicated service to humanity, proclaimed in Holy Scripture, obligations which are incumbent upon all its citizenry and not just a select few. Centuries ago, the Divine Teacher from Nazareth reminded us of our responsibility to render to the One, Eternal God that which pertains to Him and to secular government that which pertains to it.

It is our most sincere prayer that this wise counsel given by the Only-begotten Son of God, our Lord, God and Savior Jesus Christ, will guide all the citizens of Ukraine - entrusted with spiritual and secular stewardship - so that this and future generations might be faithful custodians of the light given them, walk as children of that light and, as Saint Paul reminds us, clothe themselves in “heartfelt mercy, kindness, humility, meekness and patience.” (Col. 3:12)

Embracing this good gift of freedom with awe and thanksgiving with you our spiritual children here in America and with those in Ukraine, we beseech the Father of lights and every perfect gift, the Son of righteousness and the Spirit of truth to descend upon us, embrace us, guiding and perfecting our every deed.

+Constantine, Metropolitan
+Antony, Archbishop
+Daniel, Bishop.

***************************************************************

ÀÐÕÈÏÀÑÒÈÐÑÜÊÅ ÏÎÑËÀÍÍß
ÑÎÁÎÐÓ ªÏÈÑÊÎϲ  ÓÏÖåðêâè â ÑØÀ Ç ÍÀÃÎÄÈ
18-ί в×ÍÈÖ² ÍÅÇÀËÅÆÍÎÑÒI ÓÊÐÀ¯ÍÈ

“Íàðîä, ÿêèé â òåìðÿâ³ õîäèòü, Ñâ³òëî âåëèêå ïîáà÷èòü” (²ñàÿ 9:1).

Íà ïðîòÿç³ îñòàíí³õ ñ³ìíàäöÿòè ðîê³â ìè òóò â Àìåðèö³ ïðèºäíóâàëèñÿ äî íàøèõ áðàò³â â Óêðà¿í³, ùîá ðàä³ñíî â³äçíà÷àòè çä³éñíåííÿ íàøèõ ìîëèòîâ ³ ìð³é – çâ³ëüíåííÿ ³ íåçàëåæí³ñòü Óêðà¿íè. Äëÿ òèõ, õòî íàëåæíî çîñåðåäèòüñÿ íà äóõîâí³é ä³éñíîñò³ ïî䳿, ùî â³äáóëàñÿ â³ñ³ìíàäöÿòü ðîê³â òîìó, â ñåðïí³ 1991 ð., ñòàíå î÷åâèäíèì, ùî öå áóëî ñïðàâä³ Ãîñïîäíüîþ áëàãîäàòòþ. Öå áóëà â³äïîâ³äü íà ïàëê³ ìîëèòâè, âîçíåñåí³ äî Ãîñïîäà, òà íà øëÿõåòí³ â÷èíêè, ÷àñòî ñêðîïëåí³ êðîâ’þ, äîâåðøåí³ ç ïî÷óòòÿ ëþáîâ³ äî íàðîäó íà ïðîòÿç³ ñòîë³òü.

Òîìó ð³÷íèöþ íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè - ÷è òî â³ñ³ìíàäöÿòó, ùî ¿¿ â³äçíà÷àºìî öüîãî ðîêó, ÷è êîæíó ³íøó - òèì, ùî ïîêëèêàí³ êåðóâàòè êðà¿íîþ ç ïðèñâÿòîþ òà â³ääàí³ñòþ Òîìó, õòî º äæåðåëîì ìóäðîñò³, òà é âñ³ì íàì, ñë³ä çóñòð³÷àòè ðàä³ñíî ³ ç âäÿ÷í³ñòþ. Öå íàø ñâÿòèé îáîâ’ÿçîê.

Ïðè ö³é ðàä³ñí³é íàãîä³ âàðòî ïàì’ÿòàòè, ùî Óêðà¿íà íå áóëà çàñíîâàíà, ÿê ñâ³òñüêà äåðæàâà, à áóëà ñòâîðåíà âîëåþ Îòöÿ, Ñèíà ³ Ñâÿòîãî Äóõà ³ îñâÿ÷åíà àïîñòîëüñüêîþ ïðèñóòí³ñòþ ñâ. Àíäð³ÿ Ïåðâî-çâàííîãî òà âèïëåêàíà ä³ëàìè áåçë³÷³ ñâÿòèõ ìóæ³â, æèòòÿ ³ 䳿 ÿêèõ â³ääçåðêàëþâàëè ïå÷àòü Ñâÿòîãî Äóõà.

Ñàìå â öþ ð³÷íèöþ áàãàòî ëþäåé â Óêðà¿í³ âòÿãíåí³ â ïåðåäâèáîð÷³ ì³ðêóâàííÿ. Îòîæ, ïîòð³áíî çàäóìàòèñü âñ³ì íàì íàä ïîíÿòòÿìè ïðàâåäíîñò³, ñïðàâåäëèâîñò³ ³ â³ääàíî¿ ïðàö³ äëÿ ëþäñòâà, ùî íàì ¿õ çàïîâ³äຠÑâÿòå Ïèñüìî, ÿê³ çîáîâ’ÿçóþòü âñ³õ ãðîìàäÿí, íå ëèøå äåê³ëüêîõ âèáðàíèõ îñ³á. Ñîòí³ ðîê³â òîìó íàø Áîæåñòâåííèé Ó÷èòåëü ³ç Íàçàðåòó ñïðÿìî-âóâàâ óâàãó Ñâî¿õ ñëóõà÷³â íà îáîâ’ÿçîê â³ääàòè êåñàðåâ³ êåñàðåâå, à ªäèíîìó Áîãîâ³ òå, ùî º Éîãî.  íàøèõ ùèðèõ ìîëèòâàõ ìè ïðîñèìî ªäèíîðîäíîãî Ñèíà Áîæîãî, Ãîñïîäà ³ Ñïàñà íàøîãî ²ñóñà Õðèñòà, ùîá ³í êåðóâàâ âñ³ìà ãðîìàäÿíàìè Óêðà¿íè, ÿêèì äîâ³ðåíà äóõîâíà ³ ñâ³òñüêà îï³êà íàðîäó, ùîá âîíè áóëè â³ðíèìè óïðàâèòåëÿìè äàíîãî ¿ì Ñâ³òëà, õîäèëè, ÿê ä³òè Ñâ³òëà ³, ÿê àïîñòîë Ïàâëî íàì íàãàäóº, çîäÿãíóëèñÿ “…â ñåðöå ìèëîñåðäíå, äîáðîòëèâ³ñòü, ïîêîðó, ëàã³äí³ñòü, äîâãîòåð-ï³ííÿ” (Êîë.3:12).

Ïðèéìàþ÷è öþ áëàãîäàòü ñâîáîäè  ðàçîì ç âàìè, íàøèìè äóõîâíèìè ä³òüìè òóò â Àìåðèö³ ³ â Óêðà¿í³ ç ïîâàãîþ ³ âäÿ÷í³ñòþ, ìè áëàãàºìî Îòöÿ Ñâ³òëà ³ âñÿêî¿ áëàãîäàò³, Ñèíà ïðàâåäíîñò³ ³ Äóõà Ïðàâäè ç³éòè íà íàñ, îáíÿòè òà ïðîâàäèòè ó âñ³õ íàøèõ ïîñòóïîâàííÿõ.

+ Êîíñòàíòèí, Ìèòðîïîëèò,
+ Àíòîí³é, Àðõèºïèñêîï,
+ Äàíè¿ë, ªïèñêîï.

Strategic Plan

image
image
Prayer Books
Prayer Books
Calendar 2024
Calendar 2024
Prayer Book
Prayer Book

  

Recent Galleries
Metropolia
Directories
Institutions
Organizations

Mailing Address
Ukrainian Orthodox Church of the USA
P.O. Box 495
South Bound Brook, NJ 08880

Offices:
Ukrainian Orthodox Church of the USA
Metropolia Center
135 Davidson Avenue
Somerset, NJ 08873